About the Author

admin

View Posts →

4 thoughts on “Ubuntu Mirror Thailand

  1. บอกวิธี ทำเน็ตสองสาย ร้านเกมให้หน่อย ครับ งง มาก

    1. ช่วยแจ้งรายละเอียดมาด้วยครับว่าแยกเพื่ออะไร เส้นนึงจะเอาไปทำอะไร อีกเส้นนึงเอาไปทำอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *