มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu-releases/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://ubuntu-releases.sit.kmutt.ac.th/

ขอบคุณข้อมูลจาก:www.uboninfo.net

และ ubuntuclub

« »