การใช้งานคำสั่ง apt-get

คำสั่ง ประโยชน์
sudo apt-get update อัพเดทฐานข้อมูลของแพ็กเก็จทั้งหมด รันคำสั่งนี้เมื่อ
เปลี่ยนแปลงไฟล์ /etc/apt/sources.list
sudo apt-cache search <keyword> ค้นหาแพ็กเก็จที่ต้องการติดตั้ง
เช่น sudo apt-cache search firefox
sudo apt-get install <package> ดาวน์โหลด และติดตั้งแพ็กเก็จ
sudo apt-get remove <package> ลบแพ็กเก็จที่ติดตั้งไปแล้ว
sudo apt-get -d install <package> ดาวน์โหลดแพ็กเก็จเก็บไว้ใน
/var/cache/apt/archives แต่ไม่ติดตั้ง
sudo apt-cache show <package> แสดงข้อมูลรายละเอียดของแพ็กเก็จ
sudo apt-get upgrade เชคดูว่าแพ็กเก็จที่ติดตั้งไปทั้งหมดมีเพ็กเก็จใดมีการอัพเดทบ้าง
ต่อจากนั้นก็จะถามว่าต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งหรือไม่
sudo apt-get autoclean ลบแพ็กเก็จที่ดาวน์โหลดมาไม่สมบูรณ์
หรือแพ็กเก็จที่ไม่ได้ใช้ติดตั้งแล้ว
sudo apt-get clean ลบทุกแพ็กเก็จที่ดาวน์โหลดมาเก็บอยู่ที่ /var/cache/apt/archives
sudo apt-get -f install กรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่กำลังติดตั้งแพ็กเก็จ
เช่น สั่งยกเลิก หรือ ไฟฟ้าดับ แล้วใช้คำสั่ง apt-get install
แล้วมีข้อความ error สามารถใช้คำสั่ง apt-get -f install
ช่วยแก้ปัญหาได้
sudo apt-config -v แสดงเวอร์ชัน และรายละเอียดของ APT utilities

จากคำสั่งจะเห็นได้ว่ามีการใช้ sudo เนี่องจากต้องใช้สิทธิ์ root ในการทำงาน
ที่มา:http://kmblog.rmutp.ac.th/suriya.c/?p=27

About the Author

admin

View Posts →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *